Manager Wonen (36 uur)

Rijnhart Wonen ontwikkelt zichzelf continu. Wij zoeken een innovatieve manager Wonen die zin heeft in integrale samenwerking met het sociale domein, modernisering van de huurdersparticipatie en vernieuwende concepten in wonen. Vanuit het vertrouwen dat in samenwerking met onze partners veel mogelijk is, werken we met ziel en zakelijkheid aan onze dienstverlening. Als manager Wonen geef je leiding aan Klantenservice, Sociaal beheer en Flexibel Wonen.

Plaats in de organisatie
De manager Wonen maakt deel uit van het MT, rapporteert aan de directeur bestuurder en geeft leiding aan 3 afdelingen: klantenservice, sociaal beheer en flexibel wonen.

Doel van de functie
De manager Wonen stuurt de afdeling wonen aan op realisatie van de jaarplannen, maakt beleid en stemt dit af op de strategie en doelstellingen van de organisatie. Levert als MT-lid een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de missie, de visie, het strategisch beleid en de doelstellingen van Rijnhart Wonen. De manager ontleent zijn/haar bevoegdheden aan het directie- en managementstatuut en de procuratieregeling.

Resultaatgebieden:

Beleid

 • Draagt bij aan de meerjarenbeleidsplannen en de jaarlijkse vertaling naar de ondernemingsbegroting.
 • Stelt het eigen afdelingsplan op en vertaalt dit naar doelstellingen voor subafdelingen en medewerkers.
 • Maakt beleid op de beleidsterreinen van de eigen afdeling en vertaalt dit naar doelstellingen voor de subafdelingen en medewerkers.
 • Volgt de ontwikkelingen op het eigen vakgebied en vertaalt deze, indien relevant, in beleid en consequenties voor de bedrijfsvoering.
 • Levert input voor het meerjaren strategisch voorraadbeleidsplan en de beheerplannen op complexniveau.
 • Brengt klantbehoeften en klantwensen in kaart en vertaalt deze naar mogelijke consequenties voor de organisatie.

Management

 • Neemt actief deel aan MT vergaderingen, brengt voorstellen in vanuit de eigen afdeling.
 • Beoordeelt en adviseert over voorstellen van collega MT-leden en draagt de besluitvorming actief uit aan de organisatie.
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag.
 • Levert input voor maand- en kwartaalrapportages.
 • Is verantwoordelijk voor de primaire processen van de afdeling.
 • Is verantwoordelijk voor het bewaken van de klantgerichtheid binnen de afdeling.
 • Geeft teamgericht leiding om een optimale samenwerking van het team te realiseren, dat in staat is om gezamenlijke doelen te behalen.
 • Voert periodiek doelstellings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
 • Is verantwoordelijk voor het actueel houden van het kennisniveau op het eigen vakgebied, zowel van zichzelf als van de medewerkers en levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers.

Klantenservice

 • Is verantwoordelijk voor een 24/7 dienstverlening aan de klant
 • Is verantwoordelijk voor een klantgerichte dienstverlening en adequate uitvoering van de adviesfunctie door het team
 • Is verantwoordelijk voor informatievoorziening naar klanten en een representatieve/informatieve uitstraling van de ontvangstruimte
 • Is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de klachtencommissie

Sociaal beheer en incasso

 • Is verantwoordelijk voor het te voeren beleid op het gebied van sociaal beheer, leefbaarheid, bewonersparticipatie en VVE’s.
 • Is verantwoordelijk voor de samenwerking met gemeenten en huurdersorganisaties conform overlegwet en woningwet.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het incassobeleid, in samenwerking met derden

Flexibel wonen

 • Is verantwoordelijk voor de advisering aan klanten bij het afhandelen van bezwaarschriften tegen huurverhoging.
 • Is verantwoordelijk voor de verhuur van sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en overig vastgoed.
 • Realiseert verkoopdoelstellingen.
 • Bewaakt het prijs-/kwaliteitsniveau van woningen conform het strategisch voorraadbeleid.
 • Adviseert over nieuwbouwprojecten (doelgroepen, kwaliteits- en prijsniveau).

Contacten:

Intern:

Alle collega’s van Rijnhart Wonen.

Extern:

Bewoners, huurdersorganisaties, VVE’s, samenwerkingspartijen, overheden en andere

instanties.

Profiel:

Bedrijfscompetenties

Klantgerichtheid, Samenwerken, Durf

Functiecompetenties

Leidinggevend en coachend

Delegeren

Besluitvaardig

Analytisch

Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig

Omgevingsbewust

Overige functie eisen

HBO/academisch werk- en denkniveau

Management ervaring

Ruime kennis van en ervaring in de volkshuisvesting

Reageren?
Stuur je CV voor 7 juli naar werving@rijnhartwonen.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Chrétien Mommers, directeur bestuurder via telefoonnummer 071 589 04 70. Voor vragen over het selectieproces kun je terecht bij Sabine Natkiel via telefoonnummer 071 589 04 70.

De eerste gesprekken staan gepland voor 15 en 18 juli.